پلی اورتان
فرمول آن شامل رزین پلی استروهادرایزو سیانات است.در برار در سایش،رطوبتوآزمایش اسپری نمک بسیار مقاوم است.عمدتا در صنایع خودرو سازی روشنایی استفاده می گردد.