رنگ اپوکسی

رنگ اپوکسی حاوی رزین اپوکسی و هارد نر می باشد.هنگامی که مقاومت در برار مواد شیمیایی مور نیاز است استفاده میشود.به طور خاص. مخازن سوخت را می توان به عنوان مثال بیان کرد این نوع پودر ها مقاومت کمتری در برار گرما و نور دارند.همچنین در صورت نیاز به مقاومت زیاد در برار خوردگی به عنوان اغاز گر استفاده میشود.