رنگ اپوکسی پلی استر

حاوی رزین اپوکسی و پلی استر است.نوعی پودر است که برای اریه خواص مقاومت فیزیکی و سیمیایی در کنار هم ایجاد شده است و مناسب فضای داخلی م یباشد.در صنایع لوازم خانگی.خودرو سازی روشنایی داخلی مواد که در معرض شدید رطوبت قرار دارنداستفاده میشود.